ALKOHOLIZM PRACA LICENCJACKA PDF

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu .. poligrobulina, dysproteinemie nikotynizm i alkoholizm wzrost stenia fibrynogenu. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Alkoholizm i Narkomania , nr Górski S. obserwatora, Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Ibidem, s Wietnamczykom przeszkadza też alkoholizm oraz.

Author: Mezikasa Dakree
Country: Seychelles
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 9 March 2004
Pages: 45
PDF File Size: 13.62 Mb
ePub File Size: 8.49 Mb
ISBN: 117-3-52888-540-4
Downloads: 35426
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezigrel

Post on Jun Jana Dobrogowskiego1Nowy Targ r. Definicja i klasyfikacja udaru Obraz kliniczny udaru niedokrwiennego. Obraz kliniczny udaru krwotocznego.

Narkotyki i dopalacze jako czynnik kryminogenny by Milena Biernat on Prezi

Skutki i nastpstwa udaru18 4. Poraenie i niedowad poowiczy Diagnostyka w udarze mzgu. Badania obrazowe w udarze mzgu Inne badania26 Rozdzia II. Rehabilitacja po udarze mzgu. Kompleksowo postpowania po udarze mzgu. Czynniki utrudniajce rehabilitacj30 4. Rehabilitacja w poszczeglnych okresach leczenia udaru. Uruchamianie pacjenta po udarze mzgu Pionizacja i zwizane z ni wiczenia.

Okres wczesny ambulatoryjny lub przeduonej rehabilitacjistacjonarnej52 5. Metody usprawniania po udarze Proprioceptywne torowanie nerwowo-miniowe PNF. Koncepcja neurorozwojowa wg Bobath. Bdy w rehabilitacji64 Rozdzia V. Profilaktyka po udarze mzgu. Gwn przyczyn niepenosprawnoci w krajach rozwinitych jest udar mzgu.

Stanowi on problem medyczny obciajcy nie tylko osob chor, ale rwnie osoby opiekujce si ni oraz porednio poprzez koszty pomocy medycznej i socjalnej cae spoeczestwo. O ile sam udar mzgu poprzez specyficzn dynamik obrazu alkoholozm i szybko narastania objaww jest procesem trwajcym niezbyt dugo, o tyle jego nastpstwa i powikania mog towarzyszy alkouolizm do koca ycia. Rocznie na wiecie z powodu udaru umiera 4,6 mln ludzi, w tym 3,2 mln w krajach rozwijajcych si i 1,2 mln w krajach wysoko uprzemysowionych.

Poza tym wspczynnik ten jest zaleny od przyczyny udaru: W krwawieniu rdczaszkowym jest trzykrotnie wyszy ni w udarze niedokrwiennym.

Pomimo, e w ostatnich dziesicioleciach dziki intensywnemu leczeniu chorych ze wieym udarem na oddziaach udarowych uzyskano znaczne zmniejszenie wczesnej miertelnoci, zasadnicz rol w obnieniu umieralnoci odegraa jednak skuteczna profilaktyka. Rnica jednak nie jest tak znaczna, jak w przypadku zawau serca, gdzie stosunek mczyzn do kobiet wynosi 5: U osb starszych cakowita liczba udarw jest wiksza wrd kobiet ni wrd mczyzn, ale zwizane jest to z faktem, e kobiety yj duej.

Powrt do zdrowia po udarze jest procesem naturalnym, wymaga jednak czasu, wysiku, systematycznoci i pewnej wiedzy o ukadzie nerwowym. Metody rehabilitacji maja za zadanie wyrobi u pacjenta kompensacyjn sprawno dla zastpienia ubytkw czynnociowych. Typowy przebieg powrotu do zdrowia polega na powracaniu siy miniowej, ktry postpuje od mini4proksymalnych do dystalnych. Zmiany te w koczynach grnych przebiegaj inaczej ni w koczynach dolnych. Dziki temu cz pacjentw po udarze powraca do sprawnoci.

  FRAGENKATALOG ZUR TESTVORBEREITUNG PDF

Celem licrncjacka pracy jest przyblienie problemu jakim jest postpowanie rehabilitacyjne w udarze mzgu. Definicja i klasyfikacja udaru. Wedug definicji wiatowej Organizacji Zdrowia z roku udar mzgu to: Zesp kliniczny zaley od umiejscowienia i rozmiarw uszkodzenia.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Pojcie udaru mzgu uywane ju byo w staroytnoci. Dopiero jednak w XVII wieku Johann Jakob Wepfer przeprowadzajc badanie sekcyjne doszed do wniosku, e podoe choroby stanowi uszkodzenie naczy. Ze wzgldu na mechanizm powstawania udar niedokrwienny dzielimy na udary powstae na skutek zatoru licenjcacka mzgowych oraz na skutek zakrzepu naczy mzgowych. Natomiast w udarach krwotocznych wyrnia si krwotok srdmzgowy i krwotok podpajczynwkowy. Udar mzgu moe by nastpstwem zaburze przedniego obszaru krenia mzgowego, czyli ttnicy szyjnej i jej gwnych gazi, przedniej i rodkowej ttnicy mzgu, lub te tylnego rejonu krenia, ktry obejmuje ttnice krgowe podstawne oraz ttnice mzgu tylne.

Udary zakrzepowe s najczciej spowodowane przez miadycowe zwenie lub zamknicie ttnicy szyjnej lub ttnicy mzgu rodkowej. W tym przypadku objawy choroby narastaj sukcesywnie, gdy zamykanie wiata naczynia przez skrzeplin jest procesem stopniowym.

W przeciwiestwie do poprzednich, udary zatorowe s zjawiskiem nagym, wywoanym przez licencjaxka jednego z dystalnych naczy kory przez pytki krwi, cholesterol, fibryne i inne skadniki krwi. Kolejn przyczyna udarw s czopy zatorowe odrywajce si licendjacka cian serca, powstae w przebiegu zawau serca. Kolejn, co do znaczenia w hierarchii przyczyn krwotokw jest obecno malformacji naczyniowych a wrd nich: Gwn przyczyn krwotoku podpajczynwkowego jest nage pkniecie ttniaka.

Czynniki ryzyka mona podzieli na dwie podstawowe grupy. Pierwsz grup stanowi czynniki, ktrych nie mona zmodyfikowa, na ktre nie mona wpyn adnym dziaaniem prewencyjnym. Druga grupa to te, ktre mona czciowo opanowa i zmodyfikowa, tym samym przyczyniajc si do zmniejszenia ryzyka udaru.

Obraz kliniczny udaru niedokrwiennego. Mechanizm i dynamika ogniskowego niedokrwienia mzgu bywaj rnorodne. Niedokrwienie moe by wynikiem zwenia lub cakowitego zamknicia wiata naczy ttniczych. Zamknicie dopywu krwi do okrelonego obszaru mzgu nie tylko powoduje niedobory tlenu, ale rwnie ogranicza transport w skadniki odywcze, gwnie glukoz. Natomiast upoledzenie odpywu krwi z mzgu powoduje gromadzenie si niepodanych metabolitw. Powstajcy deficyt tlenu i glukozy powoduje zmiany w metabolizmie mzgu, ktre wywouj zaburzenia ogniskowe lub globalne.

Charakterystyka najczciej spotykanych objaww ogniskowych [20]Ze wzgldu na czas trwania i dynamik objaww, udar niedokrwienny mzgu mona licenciacka w alkohoizm opisany w tabeli. Rodzaj niedokrwienia mzgowego Objawy Przemijajce niedokrwienie mzgu, Objawy ustpuj w cigu 24 godzin. Odwracalne niedokrwienie mzgu, Objawy ustpuj w cigu 3 tygodni. W tym przypadku dochodzi alkohollizm zawau Udar niedokrwienny dokonany, mzgu.

Czciowa regresja objaww zwizana jest11CISprawdopodobnie z powrotem ukrwienia w strefie otaczajcej ognisko zawaowe penubra i zmniejszeniem obrzku mzgu. W odniesieniu do poprzednich, w ktrych peny obrazPostpujcy PNDudarniedokrwienny, kliniczny rozwija si nagle, w tym przypadku objawy narastaj stopniowo.

  INFERNALIST THE PATH OF SCREAMS PDF

Mog one w pniejszym czasie ustpi lub zmniejszy si, ale najczciej pozostaj. Podzia udaru niedokrwiennego [17]3. Zakrzepy powodujce udar powstaj najczciej na podou zmian w cianie naczy mzgu, w miejscach ich rozgazie, zagi i zwe. Tworzenie si blaszki miadycowej. Zdarza si te, e objawy narastaj stopniowo, w przecigu kilku godzin lub dni.

Chory zachowuje przytomno, cinienie ttnicze jest zwykle prawidowe lub obnione, mog pojawi si ble gowy. Prafa ogniskowe s uzalenione od umiejscowienia procesu chorobowego w rnych naczyniach. Najczciej wystpuje poraenie poowicze z afazj w przypadku zajcia pkuli dominujcej lub niedowad poowiczy.

Dalszy przebieg choroby jest trudny do przewidzenia. Moe doj do stopniowego cofania si objaww, a w przypadku bardzo duych wyleww nawet do mierci. Niedowad ustpuje powoli i nie zawsze cakowicie. Pene poraenie moe utrzymywa si bardzo dugo i dopiero po duszym czasie pojawiaj si pierwsze ruchy, przewanie najpierw s to ruchy w koczynie dolnej.

Niestety zdarzaj si przypadki, e chory nigdy nie wraca do penej sprawnoci. Powstaj przez niedokrwienie zwizane z mechanizmem zaczopowania naczynia mzgu przez oderwany fragment skrzepliny, blaszki miadycowej bd innej substancji.

Najczstsz przyczyn zatorw jest skrzeplina, ktra powstaje w sercu, chocia zdarzaj si przypadki paradoksalne kiedy to 13skrzep pochodzi z naczy koczyn dolnych i miednicy mniejszej.

Tworzeniu zakrzepu krwi w sercu bardzo sprzyjaj migotanie przedsionkw lub obecno wad zastawkowych szczeglnie mitralnejzawa minia sercowego i zapalenie wsierdzia. Objawy ogniskowe zale od umiejscowienia zatoru. W zalenoci od zajtego naczynia rozwijaj si rne objawy: Ttnica szyjna wewnetrzna a. Ttnica przednia mzgu a. Ttnica naczyniwkowa przednia a. Ttnica tylna mzgu a.

Ttnica dolna tylna mdku a.

Koo ttnicze Willisa rdo: Samoistne krwotoki mzgowe pojawiaj si najczciej u osb w wieku ,icencjacka i starszym, a szczyt zachorowa przypada na okoo 60 r. Duy procent krwotokw spowodowany jest licencjackx maego naczynia rdmiszowego, a wylewajca si krew niszczy utkanie mzgu.

Nadcinienie ttnicze jest najczstsz chorob powodujc krwotoki mzgowe. Przewleke nadcinienie przyczynia si take do powstawania ttniakw, ktre s wskazywane jako rdo krwawienia.

Krwotoki mog pojawi si w kadym miejscu o. Czasem mog rozwija si w przebiegu pierwotnych uszkodze niedokrwiennych, zwaszcza jeli wystpi znaczna reperfuzja tkanki martwiczej, licencnacka jest w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego lub zawa powsta na skutek zamknicia odpywu ylnego.

Objawy kliniczne krwotocznego udaru mzgu mona podzieli na dwie grupy: Zarwno objawy oglne, jak i ogniskowe nasilaj si gwatownie w przecigu godzin. W nadnamiotowej lokalizacji ogniska krwotocznego mog wystpi: